Tái sử dụng nước

ZERO
WASTEWATER

CHÚNG TÔI GIÚP KHÁCH HÀNG
TÁI SỬ DỤNG NGUỒN TÀI NGUYÊN NƯỚC

MỤC ĐÍCH TÁI SỬ DỤNG:

 • Tưới tiêu
 • Làm mát
 • Vệ sinh, rửa đường
 • Nước cấp sản xuất
 • Nước cấp sinh hoạt

LỢI ÍCH CỦA VIỆC TÁI SỬ DỤNG NƯỚC

Về kinh tế:

 • Giảm thiểu chi phí
 • Sử dụng nguồn nước đáng tin cậy
 • Tạo sức bật thương hiệu

Về môi trường:

 • Bảo tồn nguồn nước sạch
 • Bảo vệ hệ sinh thái
 • Giảm thiểu, ngăn ngừa, kiểm soát ô nhiễm